Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken

Infographic Armoede en schulden MVS 2019

Hoe heeft de armoede onder de inwoners van Vlaardingen zich ontwikkeld in de afgelopen periode? Dat is de hoofdvraag van een onderzoeksrapport, dat het vervolg is op het rapport ‘Armoede in de MVS-gemeenten’ uit 2018. Bij dit rapport horen vier infographics: één voor elk van de gemeenten en één voor de drie gemeenten samen.

10-10-2019 / Algemeen / 1 pagina / 371 kB

Rapport inzicht in armoede MVS 2019

Hoe heeft de armoede onder de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zich ontwikkeld in de afgelopen periode? En hoe effectief is het armoede- en schuldenbeleid van de drie gemeenten? Dat zijn de hoofdvragen van dit onderzoeksrapport, dat het vervolg is op het rapport ‘Armoede in de MVS-gemeenten’ uit 2018. Het rapport gaat onder meer in op de kenmerken van inwoners die de armoede zijn in- of uitgestroomd, wat betreft leeftijd, geslacht, herkomst, gezondheid, woonsituatie en woonbuurt. Verder wordt met behulp van benchmarkgegevens de uitvoering van het armoede- en schuldenbeleid vergeleken met andere gemeenten. Ook wordt het bereik van de armoede- en schuldenvoorzieningen onder de doelgroepen inzichtelijk gemaakt. Tot slot wordt een aantal inhoudelijke vragen behandeld, zoals: Is vrijwilligerswerk een opstap naar betaald werk? Draagt bijzondere bijstand bij aan het voorkomen van armoede? Hoeveel cliënten die zich melden bij schuldhulpverlening vallen voortijdig uit? Bij dit rapport horen vier infographics: één voor elk van de gemeenten en één voor de drie gemeenten samen.

10-10-2019 / Algemeen / 57 pagina's / 3399 kB

Inkomensgegevens MVS 2015

Dit rapport bevat cijfers over de inkomens in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op stads-, wijk en buurtniveau. De gegevens gaan over het belastingjaar 2015; het CBS stelt ze ruim twee jaar na afloop van het jaar beschikbaar. Het rapport geeft inzicht in de gemiddelde inkomens, inkomensbronnen (werk, pensioen of uitkeringen voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid), de inkomensverdeling, het aandeel huishoudens met een laag inkomen (maximaal 105%, 110% of 120% van het sociaal minimum) en de inkomensgroepen van het volkshuisvestingsbeleid. Verder zijn er verdelingen naar leeftijdscategorie, geslacht en achtergrond (Nederlands en migratieachtergrond: westers en niet-westers). Het is de laatste keer dat dit rapport in deze vorm verschijnt. In de toekomst wordt een deel van deze gegevens opgenomen in de Monitor Economie MVS en/of de databank op deze website.

15-05-2019 / Algemeen / 22 pagina's / 1487 kB

Monitor Economie MVS 2018

Deze monitor schetst een beeld van de economische ontwikkeling van de MVS-gemeenten. Dit betreft de ontwikkeling van de werkgelegenheid, werkloosheid, arbeidsparticipatie, inkomen, uitkeringen en armoede.

13-08-2018 / Algemeen / 15 pagina's / 549 kB

Rapport Armoede in de MVS-gemeenten

Dit rapport beschrijft de eerste bevindingen van het datagedreven onderzoeksproject ‘Inzicht in (verborgen) armoede’. Voor het onderzoek zijn grote hoeveelheden microdata gekoppeld en geanalyseerd, waardoor een gedetailleerd beeld ontstaat van de armoede in de MVS-gemeenten. In het rapport wordt allereerst becijferd wat de omvang is van verschillende groepen armen. Ook wordt beschreven met welke kenmerken armoede samenhangt en in welke mate. Verder wordt stilgestaan bij de vraag die het beginpunt vormde van het onderzoek: maken alle inwoners die daarop recht hebben gebruik van de armoede- en schuldenvoorzieningen? Met andere woorden: is er geen sprake van verborgen armoede?

03-07-2018 / Algemeen / 46 pagina's / 4746 kB

Monitor Economie MVS 2016

In de monitor Economie zijn onder andere onderwerpen als werkloosheid en werkgelegenheid overzichtelijk gepresenteerd voor de drie MVS-gemeenten: Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

16-05-2017 / Algemeen / 4 pagina's / 1157 kB

Inkomensgegevens MVS

Eind 2016 heeft het CBS het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2014 uitgegeven. Hierin zijn inkomens van personen en huishoudens weergegeven, verdeeld naar gemeente, wijk en buurt. De basisgegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Basisregistratie Personen. Uit deze gegevens is dit rapport samengesteld met inkomensgegevens van de drie MVS-gemeenten: Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

16-05-2017 / Algemeen / 24 pagina's / 1545 kB

De Onderwijsmonitor drie jaar later

In dit onderzoek wordt van alle leerlingen die in 2012/2013 in groep 8 van één van de basisscholen in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam zaten, bekeken hoe het drie jaar later gaat op school. Volgen zij onderwijs dat past bij hun Citoscore? Zijn ze blijven zitten? Zijn ze opgestroomd naar een hoger of afgestroomd naar een lager schooltype? Krijgen de leerlingen een passend schooladvies? Dit rapport beschrijft de bevindingen.

15-02-2017 / Algemeen / 25 pagina's / 691 kB